آتش بس قیمتی در بازار ارزآتش بس قیمتی در بازار ارز

به نظر می آید در سطح تنش های فعلی، بازار ارز در کانال ۲۵ هزار تومان به آتش بس رسیده است.