آغاز ناامیدانه بازار طلا/ سایه سقوط بر سر بورس هاآغاز ناامیدانه بازار طلا/ سایه سقوط بر سر بورس ها

مانند روند چند هفته گذشته این هفته نیز به نظر می‌رسد روند بازار‌های جهانی بیش از بهبود یا عدم بهبود اقتصادی در گرو مسائل سیاسی است.