اثر بودجه ۱۴۰۰ بر قیمت دلاراثر بودجه ۱۴۰۰ بر قیمت دلار

یکی از بحث های مهم هر ساله، بحث بر سر اثرات بودجه ۱۴۰۰ بر قیمت دلار است؛ اکنون که قیمت موزون دلار در بودجه سال آتی ۱۱,۵۰۰ تومان اعلام شده، بازار ارز باید انتظار چه تحولی را بکشد؟