افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت دلارافزایش ۵۰۰ تومانی قیمت دلار

قیمت دلار با ۵۰۰ تومان افزایش به کانال ۲۵ هزار تومانی برگشت.