امید طلا و نفت به واکسن کرونا؟امید طلا و نفت به واکسن کرونا؟

با توجه به آغاز ساخت و تولید واکسن در برخی کشورها، بازارها کمی آٰرامش گرفتند. به طوری که انباشت ذخیره نفت بر قیمت نفت تاثیری نگذاشت.