انگیزه دپوی دلار در بازار ارزانگیزه دپوی دلار در بازار ارز

ساختار عرضه دلار در بازار متشکل و قوانین موجود برای عرضه در بازار اسکناس و نقدی، باعث شده تا انگیزه دپوی دلار از سوی دلالان وجود داشته باشد.