بازیگران اصلی بازار ارزبازیگران اصلی بازار ارز

از شدت نوسان بازار ارز کاسته شده است. هر چه درجه ثبات در بازار بیشتر شود، احتمال کاهش در روزهای آینده نیز افزایش می‌یابد.