بانک مرکزی چند میلیون دلار در بازار ارز تهران تزریق کرده است؟بانک مرکزی چند میلیون دلار در بازار ارز تهران تزریق کرده است؟

در چهار روز کاری اخیر بانک مرکزی به صورت رسمی ۳۱۰ میلیون دلار به صورت اسکناس به بازار ارز پایتخت تزریق کرده است.