تداوم روند نزولی دلارتداوم روند نزولی دلار

دلار در ادامه روند نزولی خود کانال ۹۱ واحد را هم از دست داد.