تغییر فرمانده میدان در بازار ارزتغییر فرمانده میدان در بازار ارز

فرمانده میدان بانک مرکزی در بازار ارز تغییر کرد. رئیس کل بانک مرکزی صمد کریمی را پس از سال ها از ریاست اداره صادرات جابه جا کرد.