تمدید خودکار آرامش در بازار ارزتمدید خودکار آرامش در بازار ارز

بازار ارز تهران، در فاز سکون باقی ماند و این اتفاق در حالی رخ داد که به نظر تقاضا از بازار ارز فعلا رخت بسته است.