حباب میلیونی در قیمت سکه +جدولحباب میلیونی در قیمت سکه +جدول

مقایسه قیمت های اسمی انواع سکه با قیمت ذاتی آن از میزان حباب بین یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۴۰ هزار تومان خبر می دهد.