حذف نرخ خرید ارز از صرافی ملیحذف نرخ خرید ارز از صرافی ملی

قیمت خرید دلار از تابلوی صرافی بانک ملی حذف شد.