خوشحال ترین بازار جهان +نمودارخوشحال ترین بازار جهان +نمودار

بازارهای سهام جهانی روز دوشنبه یک ماه پرسود را به پایان رسانده و از آمریکا بهتر عمل کردند.