دلار تهران در انتظار واشنگتندلار تهران در انتظار واشنگتن

بازار ارز هنوز شکل نگرفته است. با اینکه تا حدودی بازار ارز متوجه برنده انتخابات آمریکا شده، اما همچنان نسبت به آن واکنش خاصی نشان نداده است.