دو نشانه در بازار سکهدو نشانه در بازار سکه

در حالی که فروشندگان تلاش دارند قیمت سکه در در بالای کانال ۱۲ میلیون تومان حفظ کنند قیمت خرید سکه از مردم در نیمه اول کانال ۱۱ میلیون تومان قرار دارد.