رابطه معکوس ریسک با ارزش سکهرابطه معکوس ریسک با ارزش سکه

حباب سکه امروز بار دیگر از مرز یک میلیون تومان گذشت، اما حباب اصلی در ربع سکه وجود دارد.