ردپای جو بایدن در بودجه ۱۴۰۰ردپای جو بایدن در بودجه ۱۴۰۰

بودجه فقط تصویری از اعداد نیست بلکه در میان اعداد آن می توان سیاست را هم دید. یکی از تصاویر به انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن بر ترامپ باز می گردد. در واقع در بین اعداد بودجه سال آینده از بایدن نیز ردپایی مشاهده می شود.