رمزگشایی از همگرایی قیمت طلا و فروش اسلحه در آمریکارمزگشایی از همگرایی قیمت طلا و فروش اسلحه در آمریکا

رابطه علت و معلولی فروش اسلحه در آمریکا با ناآرامی‌های اجتماعی-سیاسی قابل تامل است.