ریزش آبشاری دلار ادامه می‌یابد؟ریزش آبشاری دلار ادامه می‌یابد؟

پس از یک روز تماما قرمز دلار، امروز می‌تواند روز استراحت باشد. بزرگترین ریزش دلار در دهه، در آستانه انتخابات آمریکا می‌تواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.