ریزش قیمت ارزهای صرافی ملی / یورو یک کانال پایین آمدریزش قیمت ارزهای صرافی ملی / یورو یک کانال پایین آمد

قیمت دلار ۴۰۰ تومان و قیمت یورو ۵۵۰ تومان کاهش یافت.