سقوط دلار به پایین‌ترین سطح دوسالهسقوط دلار به پایین‌ترین سطح دوساله

نرخ دلار در پایین‌ترین سطح دو ساله خود قرار گرفت و در مقابل سایر ارزها تضعیف شد.