سقوط طلا به کانال ۱۷۰۰دلار پس از ۵ ماهسقوط طلا به کانال ۱۷۰۰دلار پس از ۵ ماه

قیمت طلا در آخرین روز بازار‌های جهانی با بیش از ۲۵ دلار کاهش قیمت وارد کانال ۱۷۰۰ شد.