سکه ارزان می شود؟ /هسته سخت قیمت سکهسکه ارزان می شود؟ /هسته سخت قیمت سکه

امروز در بازار سکه روز مهمی است زیرا اگر مرز کاهشی بشکند مسیر قیمت ها می تواند تغییر کند. مرزی در فصل پاییز هیچ گاه برای فرود قیمت سکه باز نبوده است.