سکه حمایت قوی را از دست داد + جدولسکه حمایت قوی را از دست داد + جدول

ژدر اولین روز هفته، سکه امامی حمایت محکم ۱۳ میلیونی تومانی را از دست داد.