سکه ۱۲ میلیون تومان شدسکه ۱۲ میلیون تومان شد

بعد از ظهر امروز قیمت سکه پس از ۱۰ روز به کانال ۱۲ میلیون تومانی برگشت.