سیگنال مثبت آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق به بازار ارزسیگنال مثبت آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق به بازار ارز

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: اخبار موثق آزادسازی منابع عظیم ارزی بلوکه شده ایران در عراق و همچنین سیر صعودی فروش نفت ایران ۲ عامل اصلی کاهش نرخ ارز است.