شاخص دلار صعودی شدشاخص دلار صعودی شد

پس از پنج افت متوالی شاخص دلار صعودی شد.