شکاف بزرگ در بازار سکهشکاف بزرگ در بازار سکه

در فارسی ضرب المثلی رایج است که ” تا سه نشه بازی نشه” این اتفاق دیروز در بازار سکه رخ داد و پس از دو بار ناکامی برای بار سوم سقف قیمت را شکافت.