صعود طلا با سبقت بایدن از ترامپ در پنسلوانیاصعود طلا با سبقت بایدن از ترامپ در پنسلوانیا

با چرخش پنسلوانیا ازقرمز به آبی، قیمت طلا مجدداً صعود کرد.