طلا در دام ۱۹۰۰ دلار /سردرگمی در بازارهاطلا در دام ۱۹۰۰ دلار /سردرگمی در بازارها

قیمت طلا امروز نیز ساکت و بدون حرکت در انتظار انتخابات و تصویب محرک‌های مالی، در مرز ۱۹۰۰ دلار گرفتار شده است.