قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

قیمت درهم امارات امروز در بازار ارز پایین آمد و به ۷,۷۵۰ (هفت هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.