قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

بازار ارز امروز شاهد افزایش قیمت درهم امارات است که ۷,۰۹۰ (هفت هزار و نود ) تومان نرخ گذاری شد.