قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

بازار امروز شاهد افزایش قیمت درهم امارات است که به ۶,۹۸۰ (شش هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید.