قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

بازار ارز امروز شاهد افزایش قیمت درهم امارات است که با ۸۰ تومان رشد، ۷,۳۰۰ (هفت هزار و سیصد ) تومان شد.