قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

قیمت درهم امارات امروز در بازار پایین آمد و به ۷,۵۰۲ (هفت هزار و پانصد و دو ) تومان رسید.