قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

قیمت درهم امارات امروز در بازار آزاد افزایش را تجربه کرد و ۷,۹۸۸ (هفت هزار و نهصد و هشتاد و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.