قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

بازار آزاد امروز شاهد افزایش قیمت درهم امارات است که با رشد ۱۶۰ تومانی به ۸,۸۸۰ (هشت هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید.