قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

قیمت درهم امارات امروز در بازار پایین آمد و به ۷,۱۹۰ (هفت هزار و یکصد و نود) تومان رسید.