قیمت دلار در بازار متشکل امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳قیمت دلار در بازار متشکل امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۵,۰۴۰ (بیست و پنج هزار و چهل ) تومان ثبت شد.