قیمت دلار در بازار متشکل امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲قیمت دلار در بازار متشکل امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۵,۸۰۲ (بیست و پنج هزار و هشتصد و دو ) تومان ثبت شد.