قیمت دلار در بازار متشکل امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶قیمت دلار در بازار متشکل امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۴,۱۰۰ (بیست و چهار هزار و یکصد ) تومان ثبت شد.