قیمت دلار در بازار متشکل امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹قیمت دلار در بازار متشکل امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۵,۴۵۰ (بیست و پنج هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان ثبت شد.