قیمت دلار در بازار متشکل امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸قیمت دلار در بازار متشکل امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۴,۸۵۹ (بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و نه ) تومان ثبت شد.