قیمت سکه روی خانه پوشالیقیمت سکه روی خانه پوشالی

سکه و حباب، با یکدیگر عهد اخوت بسته‌اند. قیمت سکه بدون حباب قیمتی، در بازار موجود نیست.