قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵| ورود سکه به کانال کاهشیقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵| ورود سکه به کانال کاهشی

بازار امروز شاهد کاهش ۷۰۰ هزار تومانی قیمت سکه تمام است که به ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.