قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵| ربع سکه گران شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵| ربع سکه گران شد

بازار امروز شاهد ثبات قیمت سکه امامی است که ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و یکصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.