قیمت سکه ۱۲ میلیون تومان شدقیمت سکه ۱۲ میلیون تومان شد

بعد از ظهر امروز قیمت سکه پس از ۱۰ روز به کانال ۱۲ میلیون تومانی برگشت.