قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

بازار امروز شاهد رشد قیمت یورو است که به ۳۰,۳۸۴ (سی هزار و سیصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید.