قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

قیمت یورو امروز در بازار رشد را تجربه کرد و به ۲۹,۹۴۲ (بیست و نه هزار و نهصد و چهل و دو ) تومان رسید.